มาแล้ว!!! ช็อปช่วยชาติ หักลดหย่อนสูงสุด 15,000 บาท

กฎกระทรวงฉบับที่ 341 (พ.ศ.2561)

กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่จ่ายเงินเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ตั้งแต่ 15 ธ.ค.2561 –  16 ม.ค.2562 ได้รับสิทธินำค่าสินค้าหรือบริการมาหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยสินค้าหรือบริการดังกล่าว ได้แก่

1. ค่าซื้อยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ หรือยางรถจักรยาน

2. ค่าซื้อหนังสือ และ E-Book แต่ไม่รวมถึงหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่ซื้อจากผู้ขายที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

3. ค่าซื้อสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

ยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกมากมายซึ่งช่วยให้ท่านประหยัดภาษีได้ที่ท่านอาจจะไม่ทราบ

สนใจขอรับคำแนะนำและบริการที่ปรึกษากฎหมายภาษี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด โทร.02-680-9751 และ 02-680-9760

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง