ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมศาลจำลองขึ้น

ให้นักวิชาชีพได้ฝึกฝน ภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ  เป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพภายในองค์กร