• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 ใหม่ล่าสุด!

หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 ใหม่ล่าสุด!

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560

กรมสรรพากรออกระเบียบดังกล่าวขึ้นมาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และลดภาระในการเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ
โดยระเบียบดังกล่าวออกมายกเลิกระเบียบเดิมของกรมสรรพากร  คือ ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2555  และมีใจความที่สำคัญเปลี่ยนแปลงไป คือ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 77/1 (6) แห่งประมวลรัษฎากร หรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากรกร ที่มีสิทธิยื่นคำขอต่ออธิบดี ไม่จำเป็นต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปก็ได้
ทั้งนี้ คุณสมบัติอื่นๆก็เป็นไปตามข้อ 7 ของระเบียบดังกล่าว
สามารถติดตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่:http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/etaxinvoice_190660.pdf