ประเด็นร้อน !!! แก้ไขหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์สิน New Start-Up

ประเด็นร้อนๆ ขณะนี้คงหนีไม่พ้นกรณีการแก้ไขหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์สินของธุรกิจ New Start-Up*

อธิบดีกรมสรรพากรแก้ไขหลักเกณฑ์การโอนทรัพยสินที่ใช้ในการประกอบกิจการจากบุคคลธรรมดาให้แก่นิติบุคคล (New Start-Up) ต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนตามราคาตลาด ยกเว้น การโอนที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต้องโอนด้วยราคาประเมินในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือราคาต้นทุนซื้อที่ดินที่บุคคลผู้โอนได้ซื้อมาตามหลักฐานสัญญาซื้อขายที่ได้ทำเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

ผู้ประกอบธุรกิจที่เคยประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา และประสงค์จะจดทะเบียนโอนทรัพย์สินไปยังนิติบุคคล New Start-Up ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  กรณีนี้มีความยุ่งยากและซับซ้อนไม่น้อย ซึ่งต้องพิจารณาวางแผนธุรกิจ และจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจให้เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างเต็มที่ และไม่ต้องกังวลกับการถูกประเมินภาษีย้อนหลัง อันเกิดจากความเข้าใจข้อกฎหมายคลาดเคลื่อน

สนใจบริการวางแผนภาษีและให้คำปรึกษาธุรกิจ New Start-Up โปรดติดต่อ 02-680-9753 , 02-680-9760

 

ที่มา :

1. พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560

2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560

3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 5) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560