• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีสนับสนุนการจ้างงาน “ผู้สูงอายุ”

ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีสนับสนุนการจ้างงาน “ผู้สูงอายุ”

            เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

1. มาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการจ้างงานผู้สูงอายุ  โดยส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

2. มาตรการการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) โดยให้กระทรวงการคลังไปหารือร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทยต่อไป

3. มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ  (Reverse Mortgage)

4. หลักการให้มีการออมภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 สำหรับมาตรการทางด้านภาษีอากรนั้นมีรายละเอียดเบื้องต้นว่า จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นายจ้างโดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายได้  2 เท่าของรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับการจ้างบุคลากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ซึ่งมีอัตราค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยนายจ้างสามารถขอใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด โดยลูกจ้างนั้นจะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร หรือเคยเป็นผู้บริหารของกิจการ 

ติดตามรายละเอียดได้จาก https://goo.gl/8e9KY5
           (ที่มา มติการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 หัวข้อ กฎหมาย เรื่องที่ 1. เรื่อง มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ (ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. …  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ …) พ.ศ. …)