บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมสัมมนา Mini Keystaff ขึ้นในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายธรรมนิติ โดยมี คุณวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการจัดการด้านสำนักกฎหมายกล่าวเปิดงาน

ตามด้วย คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล ประธานคณะกรรมการประสานงานการตลาด และเครือข่ายพันธมิตร กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนา และทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน

 ลำดับถัดไป เป็นการแนะนำการให้บริการในแต่ละด้าน 

คุณพิพัฒน์ รักวงษ์บุตร เป็นผู้แทนด้านสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ  คุณไพศาล ทองขาว เป็นผู้แทนด้านสำนักกฎหมาย

คุณกาญจนา ชาวชัยนาท ผู้แทนด้านสอบบัญชี  

คุณศมจรีย์ แก้วขอมดี ผู้แทนด้านตรวจสอบภายใน

คุณผดุงเดช กัลชนะ / คุณดาราวรรณ อัครอิทธิกุล  ผู้แทนด้านการบัญชีและบริการเงินเดือน

ลำดับสุดท้าย คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง กรรมการจัดการด้านสำนักกฎหมายกล่าวปิดงาน และ ถ่ายภาพร่วมกัน