• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • กฎหมายใหม่ แก้ไขหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินได้ให้โรงเรียนเอกชน โดยเลิกยกเว้นเงินได้โรงเรียนกวดวิชา ยกเว้นค่าภาษีจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้และโอนคืน โรงเรียนเอกชน และยกเลิกการยกเว้นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่บุคคลธรรมดาได้รับจากนิติบุคคลประเภทโรงเรียนกวดวิชา

กฎหมายใหม่ แก้ไขหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินได้ให้โรงเรียนเอกชน โดยเลิกยกเว้นเงินได้โรงเรียนกวดวิชา ยกเว้นค่าภาษีจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้และโอนคืน โรงเรียนเอกชน และยกเลิกการยกเว้นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่บุคคลธรรมดาได้รับจากนิติบุคคลประเภทโรงเรียนกวดวิชา

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 588) พ.ศ.2558  แก้ไขมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2538 ยกเว้นรายได้ให้โรงเรียนเอกชนที่เป็นนิติบุคคล แต่ไม่ยกเว้นรายได้จากโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนกวดวิชา

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 589) พ.ศ.2558  แก้ไขมาตรา 5 นว ของพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500 ยกเว้นรายได้ให้โรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งโดยมูลนิธิหรือสมาคม แต่ไม่ยกเว้นรายได้จากโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนกวดวิชา

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 590) พ.ศ.2558  ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาโดยไม่มีค่าตอบแทน  ในกรณีโอนให้และโอนคืนโรงเรียนเอกชน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 307 (พ.ศ.2558) แก้ไขข้อ 2 (37) และ (57) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ยกเว้นเงินได้ประเภทเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่บุคคลธรรมดาได้รับจากนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงกิจการโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนกวดวิชา และแก้ไขหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินได้ประเภทเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่บุคคลธรรมดาได้รับจากกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา