• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • กฎหมายใหม่ แก้ไขหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินได้จากการซื้อ LTF และการซื้อและการขาย RMF ให้มีความชัดเจนขึ้น โดยเพิ่มข้อความให้มูลค่าการซื้อคำนวณจากร้อยละของเงินได้ที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้

กฎหมายใหม่ แก้ไขหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินได้จากการซื้อ LTF และการซื้อและการขาย RMF ให้มีความชัดเจนขึ้น โดยเพิ่มข้อความให้มูลค่าการซื้อคำนวณจากร้อยละของเงินได้ที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257)
ติดตามรายละเอียดได้จาก:   http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/58dg257.pdf

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258)
ติดตามรายละเอียดได้จาก: http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/58dg258.pdf

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259)
ติดตามรายละเอียดได้ติดตามรายละเอียดได้จาก:  http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/58dg259.pdf

ที่มา : กรมสรรพากร