• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • โทษหนัก! พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับใหม่ จัดเก็บ-เรียกคืนสินค้าอันตราย 19 มี.ค.บังคับใช้แล้ว !!

โทษหนัก! พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับใหม่ จัดเก็บ-เรียกคืนสินค้าอันตราย 19 มี.ค.บังคับใช้แล้ว !!

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) .. ๒๕๕๖ ได้ลงเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎหมายฉบับดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติชัดเจนที่จะให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทำ
หน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดี
ที่จะไปสู่ศาลได้ และสำหรับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น แม้จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคก็ตาม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองทางด้านบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคซึ่งสมควรมีมาตรการคุ้มครองเช่นกัน

นอกจากนั้น
สมควรกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจจัด
เก็บหรือเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
และให้มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีสิทธิในการดำเนินคดี
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสมาคม
ซึ่งจะเป็นการขยายการคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคเอกชนด้วย

รายงานข่าว แจ้งว่า บทกำหนดโทษตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับใหม่ กำหนดโทษรุนแรงสูงสุด จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 

เปิดดูกฎหมายที่นี่ 

 

ที่มา :  มติชนออนไลน์