• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ศาลปกครองตัดสินคดี “ซานติก้าผับ” ให้ กทม. ชดใช้พ่อแม่เหยื่อ 312,080 บาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5%

ศาลปกครองตัดสินคดี “ซานติก้าผับ” ให้ กทม. ชดใช้พ่อแม่เหยื่อ 312,080 บาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5%

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (29 ก.พ.) ศาลปกครองกลาง
มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 2118/2552  คดีที่นายบรรจบ ณรงค์ และ นางกรกนก
ณรงค์ ฟ้องกรุงเทพมหานคร 
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
(กรณีซานติก้าผับ)

หลังจากศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
เป็นบิดาและมารดาของนายกริช ณรงค์  เป็น 1 ใน 66
คนที่เสียชีวิตในอาคารซานติก้าผับที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 1 มกราคม
2552  ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ต้องกำกับดูแลตามกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง
และอนุญาตให้ใช้อาคาร

โดยอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณที่ประชาชนทั่วไปสัญจรไปมาสามารถเห็นได้ง่าย และอยู่ห่างจากสำนักงานเขตวัฒนาไม่มาก
ทั้งยังปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของ กทม.
เคยออกไปตรวจสถานที่ดังกล่าวตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลและของ กทม.
หลายครั้งในปี 2551 จึงเป็นกรณีที่เชื่อได้ว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร
รวมทั้งออกใบรับรองให้ใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522  ย่อมต้องทราบหรือควรจะทราบว่า
อาคารดังกล่าวได้ทำการก่อสร้างและดัดแปลงผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต 
และผู้ว่าราชการ กทม. ย่อมจะต้องคาดหมายได้ว่า
การดัดแปลงดังกล่าวอาจไม่ปลอดภัยทางวิศวกรรมและก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่
ผู้ใช้อาคาร
จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับ
การกระทำดังกล่าว ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในอาคารดังกล่าว
และให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
หากไม่สามารถแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง  ผู้ว่าฯ
มีอำนาจสั่งรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางส่วนได้  ซึ่งหากผู้ว่าฯ
ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ
เจ้าของอาคารก็จะไม่ใช้อาคารดังกล่าวโดยผิดกฎหมาย
และไม่เกิดเพลิงไหม้จนทำให้บุตรของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิต

กรณีนี้จึงถือได้ว่า
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง  ความตายของนายกริช ณรงค์
เป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของผู้ว่า กทม.

จึงเห็นควรกรุงเทพมหานครชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ที่เกิดจากการเสียชีวิตของนายกริช ณงค์ ในอัตรา 20 ของค่าเสียหายทั้งหมด 
โดยศาลได้วินิจฉัยกำหนดความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง 1,560,400 บาท
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้สินไหมทดแทนเป็นเงิน 312,080
บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% นับแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี 
โดยต้องชำระให้เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ