• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สรรพสามิตเก็บภาษีเดือนเมษาฯ ได้กว่า 3.9 หมื่นล้าน เพิ่ม 20% รวม7 เดือนแรก 2.6 แสนล้าน เพิ่ม10%

สรรพสามิตเก็บภาษีเดือนเมษาฯ ได้กว่า 3.9 หมื่นล้าน เพิ่ม 20% รวม7 เดือนแรก 2.6 แสนล้าน เพิ่ม10%

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตในเดือนเมษายน 2554 ว่ากรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บได้รวม 39,505.60 ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเมษายน 2553 จำนวน 4,721.94 ล้านบาท หรือ 13.58 % (เดือนเมษายน 2553 จัดเก็บได้ 34,783.66 ล้านบาท) และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 6,633.97 ล้านบาท หรือ 20.18 %

สำหรับรายได้ภาษีในเดือนเมษายน 2554 ที่กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บได้สูงสุด 5 อันดับแรก มีดังนี้

1. ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จัดเก็บได้สูงสุด 13,245.97  ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย จำนวน 606.47 ล้านบาท หรือลดลง 4.38 % (เดือนเมษายน 2553 จัดเก็บได้ 13,852.44 ล้านบาท) แต่สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 370.05 ล้านบาท หรือ 2.87 %

2. ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 9,114.22 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน  2,807.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 44.51 % (เดือนเมษายน 2553 จัดเก็บได้ 6,307.05 ล้านบาท) และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 3,988.97 ล้านบาท หรือ 77.83 %

3. ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 6,180.11 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 2,047.32ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 49.54 % (เดือนเมษายน 2553 จัดเก็บได้ 4,132.79 ล้านบาท) และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 1,471.12 ล้านบาท หรือ 31.24 %

4. ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 4,993.55 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 144.06  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.97 % (เดือนเมษายน 2553 จัดเก็บได้ 4,849.49 ล้านบาท) และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 109.37 ล้านบาท หรือ 2.24 %

5. ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 4,100.26 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 471.36   ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.99 % (เดือนเมษายน 2553 จัดเก็บได้ 3,628.90 ล้านบาท) และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 535.49 ล้านบาท หรือ 15.02 %

ทั้งนี้ จากผลการจัดเก็บรายได้เดือนเมษายน 2554 ที่สูงกว่าเป้าหมายส่งผลให้รายได้ภาษีสรรพสามิต 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 กรมสรรพสามิตจัดเก็บได้รวม 267,707.23 ล้านบาท    สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 25,598.20 ล้านบาท หรือ 10.57 % (ปีก่อนจัดเก็บได้ 242,109.03 ล้านบาท) และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 37,200.59 ล้านบาท  หรือ 16.14 %   โดยภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จัดเก็บได้สูงสุด 92,942.33 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 4,122.16 ล้านบาท หรือ 4.64 %

รองลงมาได้แก่ ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 56,135.02 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 17,863.46 ล้านบาท หรือ 46.68 % อันดับสามได้แก่ ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 38,239.82 ล้านบาท       สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 3,058.19 ล้านบาท หรือ 8.69 %  อันดับสี่ได้แก่ ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 35,586.10 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 4,341.25 ล้านบาท หรือ 13.89 % และอันดับที่ห้าได้แก่ ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 31,793.10 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 6,126.20 ล้านบาท หรือ 23.87 %