• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ประกาศ กทช. เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz”

ประกาศ กทช. เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz”

ประกาศ กทช. เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz"

1. ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz

Download เอกสาร (Thai)
Download Document (Eng)

– ภาคผนวก ก 

Download เอกสาร (Thai)
Download Document (Eng) 

– ภาคผนวก ข 

Download เอกสาร

* หมายเหตุ : ประกาศมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. รายงาน การประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแล

Download เอกสาร

3. สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และแนวทางการดำเนินการ

Download เอกสาร

– ความเห็นเพิ่มเติม 1 Download เอกสาร
– ความเห็นเพิ่มเติม 2 Download เอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โทร. 02-271-0151 ต่อ 766