• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ด่วน ! มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้

ด่วน ! มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   ฉบับที่ 17/2553  เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2552)
 
ประกาศระบุว่า อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 (3) และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  ที่กำหนดให้สภาวิชาชีพบัญชี มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐานใน การจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น
ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
 

ก่อนหน้านี้ สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม ครั้งที่ 16 (1/2553) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553   จึงออกประกาศ (เปิดอ่านได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th)

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ