ชื่อ-สกุล นางสาวสุพิชญา ปิยานนท์พงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9793

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
  • คดีแพ่ง

  • คดีอาญา

  • คดีแรงงาน

  • คดีความรับผิดทางการแพทย์

  • ให้คำปรึกษาและสอบข้อเท็จจริงกรณีประกันภัยความรับผิดทางการแพทย์

  • ให้คำปรึกษาและจัดทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข (living will)