ถอดคำพิพากษาภาษีอากร EP.22 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: การพิจารณาความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(2) และมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดจากการรับจ้างหรือการรับทำงานให้ มีลักษณะอย่างไร

ตอบ: หลักในการพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับความแตกต่างของเงินได้ที่เกิดจากการรับจ้างหรือการรับทำงานให้ว่าจะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) หรือมาตรา 40(8) นั้น นอกจากจะพิจารณาจากลักษณะของงานที่ทำแล้ว ต้องพิจารณาต่อว่าลักษณะของงานที่ทำนั้นมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด โดยเงินได้ตามมาตรา 40(2) นั้นเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ ลักษณะของงานที่ทำมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ประมวลรัษฎากรจึงให้หักค่าใช้จ่ายได้น้อยเป็นการเหมา ส่วนเงินได้ตามมาตรา 40(8) เป็นเงินได้จากธุรกิจหรือการพาณิชย์ โดยลักษณะของงานที่ทำมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประมวลรัษฎากรจึงยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเงินได้ตามมาตรา 40(2)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5422/2536

เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40 จะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด ต้องพิจารณาถึงรายจ่ายและลักษณะของงานที่ทำประกอบด้วย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ ลักษณะของงานที่ทำมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ประมวลรัษฎากรจึงให้หักค่าใช้จ่ายได้น้อยเป็นการเหมา ส่วนเงินได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40(8) เป็นเงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ ซึ่งเป็นงานที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ประมวลรัษฎากรจึงยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร

บทความที่เกี่ยวข้อง