ถอดคำพิพากษาภาษีอากร EP.21 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม

ถาม: กรณีผู้ประกอบการมีรายได้เกิน 1.8 ล้าน สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ: ผู้ประกอบการไม่สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แม้ภาษีซื้อนั้นจะเกิดขึ้น ณ วันที่มูลค่าของฐานภาษีเกินกว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (1.8 ล้าน) ก็ตาม เนื่องจากประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเท่านั้นที่มีสิทธินำภาษีซื้อไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ และความเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนมิได้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่รายได้ของผู้ประกอบการเกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมแต่อย่างใด สอดคล้องกับประมวลรัษฎากรมาตรา 85 วรรคสี่ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
นับแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3492/2549

แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบการที่มีมูลค่าของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรมาตรา 81/1 ซึ่งถูกเกณฑ์ให้ต้องยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มูลค่าของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม ความเป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนของโจทก์ไม่อาจมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เกณฑ์รายได้ของโจทก์สูงถึงขนาดที่มูลค่าของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมโดยอัตโนมัติดังที่โจทก์กล่าวอ้างมา การที่กฎหมายกำหนดให้โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มูลค่าของฐานภาษี
เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมเป็นแต่เพียงกำหนดวันเวลาในการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีและการยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อความสะดวกในการควบคุมผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ยื่นคำขอจดทะเบียน ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาตลอดจนยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนำส่งภาษีไว้ให้ถูกต้องต่อไปเท่านั้น เมื่อโจทก์เพิ่งยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่
14 กันยายน 2541 ภาษีซื้อค่ากระแสไฟฟ้าระหว่างเดือนภาษีมกราคม 2540 ถึงเดือนภาษีสิงหาคม 2541
จึงมิใช่ภาษีซื้อที่โจทก์ซึ่งยังมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนอาจนำมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตาม
ประมวลรัษฎากรมาตรา 82/3 ประกอบมาตรา 77/1(18) และมาตรา 82/4 วรรคสี่ แม้ว่าโจทก์จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากซื้อสินค้าหรือรับบริการมาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของโจทก์แล้วก็ตาม แต่โจทก์ก็ไม่มีสิทธินำภาษีซื้อมาคำนวณในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง