• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • คณะรัฐมนตรี ออกกฎกระทรวง จัดระเบียบร้านเกมและจัดเรทติ้งภาพยนตร์

คณะรัฐมนตรี ออกกฎกระทรวง จัดระเบียบร้านเกมและจัดเรทติ้งภาพยนตร์

วันที่ 29 กค. 2552 นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบกฎกระทรวงประกอบ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทภาพยนตร์

กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ เป็นกฎหมายสำหรับการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตและการกำหนดเงื่อนไขการประกอบกิจการร้านเกม ร้านวีดิทัศน์และร้านคาราโอเกะ รวมทั้งควบคุมและกำหนดระยะเวลาการเล่นเกมในร้านเกมของเด็ก ดังนี้

1.อายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าใช้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-20.00 น.และเวลา 10.00 – 20.00 น.ในวันหยุดราชการหรือระหว่างปิดภาคการศึกษา 2.อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปี เข้าใช้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-22.00 น. และเวลา 10.00-22.00 น.ในวันหยุดราชการหรือระหว่างปิดภาคการศึกษา

กรณีคัดค้านการตัดเนื้อหาที่ไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมเกินวันละ 3 ชั่วโมงโดยการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ได้ชี้แจงต่อ ครม.และพยายามขอเพิ่มบทเฉพาะการ 180 วัน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดทำเทคนิค สำหรับกำหนดไม่ให้เด็กต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมเกิน 3 ชั่วโมงแต่ ครม.เห็นว่าควรกลับไปพัฒนาระบบให้เสร็จสิ้นก่อน จึงค่อยเสนอแก้ไขกฎกระทรวงภายหลัง

ดังนั้น วธ.จะเร่งพัฒนาระบบโปรแกรมดังกล่าว และจะประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ส่วนกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทภาพยนตร์ ซึ่งเป็นกฎหมายสำหรับจัดเรทติ้งภาพยนตร์ โดยแบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 1.ภาพยนตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ และควรส่งเสริมให้ดู 2.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 3.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

4.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 5.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 6.ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู และ 7.ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร

คาดว่าภายในกลางเดือน ส.ค.นี้ กฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ จะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้น ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดเรทติ้งทั้งหมด ทั้งนี้ จะนำสัญญลักษณ์ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบกลางเดือน ส.ค.นี้ จากนั้นจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

สำหรับสัญลักษณ์ที่จะใช้จัดเรทติ้งและติดหน้าโรงภาพยนตร์ ขณะนี้ วธ.ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จแล้ว มีทั้งหมด 6 สัญลักษณ์ ดังนี้

1.ส ส่งเสริม มีข้อความว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการดู

2.ท ทั่วไป ข้อความว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป

3.น ๑๓+ ข้อความว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

4.น ๑๕+ มีข้อความว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

5.น ๑๘+ ข้อความว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และ

6.ฉ ๒๐+ ข้อความว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ