คลังไฟเขียวมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

22 เม.ย  2551 ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดินซึ่งมีเนื้อที่รวมไม่เกิน 1 ไร่

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2551 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนกระตุ้นการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

โดยมีมาตรการที่สำคัญ คือการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ไปพร้อมกับการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชน อย่างไรก็ดี อสังหาริมทรัพย์ภายใต้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน อาคารสำนักงาน และห้องชุดเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้นโดยได้รับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้เท่าเทียมกับมาตรการที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ตามลำดับ เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดินซึ่งมีเนื้อที่รวมไม่เกิน 1 ไร่ ที่มิได้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินด้วย โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 28 มี.ค. 2552 ตามที่กระทรวงการคลังและกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เสนอ.

ที่มา-สำนักข่าวไทย  22 เมษายน 2551

บทความที่เกี่ยวข้อง