ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น (JTEPA) มีผลใช้บังคับแล้ว

ความตกลงเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐.

ความตกลงนี้ มีเจตนาที่จะขจัดอุปสรรคต่อการไหลเวียนข้ามเขตแดนของสินค้า การลงทุน บริการและบุคคล ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการร่วมมือกัน ระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ความตกลงนี้ ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ได้แก่

 • (1) เกษตรกรรม ป่าไม้และประมง
 • (2) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • (3) การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • (4) บริการการเงิน
 • (5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • (6) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • (7) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • (8) การท่องเที่ยว และ
 • (9) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ดูเอกสารความตกลงและคำแปลได้ที่ สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น กระทรวงต่างประเทศ

ผลจากความตกลงนี้ ญี่ปุ่นได้ให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าของไทยรวม 8,612 รายการ รายละเอียดปรากฎตาม รายการสินค้าและอัตราภาษีที่ลด

และไทยได้ให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าของญี่ปุ่นรวม 5,495 รายการ รายละเอียดปรากฎตาม รายการสินค้าและอัตราภาษีที่ลด

สำหรับการลดหย่อนภาษี

ญี่ปุ่น

 1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 7,473 รายการ
 2. ลดเป็น 0 ภายใน 3-5 ปี (2553-2555 จำนวน 91 รายการ
 3. ลดเป็น 0 ภายใน 7-15 ปี (2557-2565) จำนวน 634 รายการ
 4. ลดภาษีไม่เหลือ 0 และสินค้าโควตารวมถึงเจรจาใหม่ จำนวน 414 รายการ

ไทย

 1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 2,470 รายการ
 2. ลดเป็น 0 ภายใน 2-5 ปี (2552-2555) จำนวน 2,040 รายการ
 3. ลดเป็น 0 ภายใน 6-10 ปี (2556-2560) จำนวน 877 รายการ
 4. ลดภาษีไม่เหลือ 0 และสินค้าโควตารวมถึงเจรจาใหม่ จำนวน 108 รายการ

บทความที่เกี่ยวข้อง