ชื่อ-สกุล นายโสภณ บุญทศ

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9709

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดี / ต่อสู้คดี เกี่ยวกับคดีปกครอง
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • งานสืบทรัพย์บังคับคดี