ชื่อ-สกุล นางสาวสสิตา พรพานิช

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

โทรศัพท์ 0-2680-9787

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (LL.B.)
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (LL.M.)
  • เนติบัณฑิตไทย
ประสบการณ์
  • ที่ปรึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
  • ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทมหาชนและตลาดหลักทรัพย์
  • ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจทั่วไป และร่างสัญญา