ชื่อ-สกุล นายวิทวัส จันทรา

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9782

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีแรงงาน