ชื่อ-สกุล นายวันวิสา ศิลาทอง

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหารสำรอง

โทรศัพท์ 0-2680-9732

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์
  • คดีสถาบันทางการเงิน
  • คดีความรับผิดทางการแพทย์
  • คดีปกครอง
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญา
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีอาญา
  • คดีแพ่ง