ชื่อ-สกุล นายรัฐวิชญ์ ขันติมุนินันท์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร

โทรศัพท์ 0-2680-9739

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ