ชื่อ-สกุล นางณัฏฐณิชา เกื้อจรูญ

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9749

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต 

ประสบการณ์
  • ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ
  • ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานให้กับบริษัท สมาคมทางการค้าต่างๆ
  • ร่างและดำเนินการตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับบริษัทและองค์กรทางธุรกิจต่างๆ
  • คดีแรงงาน