พิชัย พืชมงคล

pichaip [at] dlo.co.th
0-2680-9755

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

โทร 0-2680-9755
โทรสาร 0-2680-9701

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2680-9755
โทรสาร 0-2680-9701

ไพศาล ทองขาว

paisant [at] dlo.co.th
0-2680-9741

กรรมการบริหาร (สำรอง)

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 741 , 0-2680 9741

การศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปีการศีกษา 2534

เกรียงไกร แก่นบุตรดี

kraingkraik [at] dlo.co.th
0-2680-9744

รองหัวหน้าฝ่าย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 744 , 0-2680 9744

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต

ความชำนาญด้านกฎหมาย 

 • คดีแพ่งและอาญา
 • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย

วิทวัส จันทรา

vittawatc [at] dlo.co.th
0-2680-9782

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 782 , 0-2680 9782

การศึกษา

 • นิติศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( เกียรตินิยมอันดับสอง ) เนติบัณฑิตไทย

ความชำนาญด้านกฎหมาย

 • คดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • คดีแรงงาน

ณัฏฐณิชา เกื้อจรูญ

nattanichark [at] dlo.co.th
0-2680-9749

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2680-9777 ต่อ 749 , 0 2680 9749

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ปีการศึกษา 2549
 • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 3177/2556

สสิตา พรพานิช

sasitap [at] dlo.co.th
0-2680-9787

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 787 , 0-2680 9787

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ( LL.B. ) Assumption University
 • ปริญญาโท Master Degree ( LL.M. ), Major Business Law, Assumption University

ความชำนาญด้านกฎหมาย

 • Corporate Law, Contract, M&A, Entire Business Transfer (EBT) etc.