พิชัย พืชมงคล

pichaip [at] dlo.co.th
0-2680-9755

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

โทร 0-2680-9755
โทรสาร 0-2680-9701

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2680-9755
โทรสาร 0-2680-9701

เมธา อานันทสฤษฎ์

methaa [at] dlo.co.th
0-2680-9727

ทนายความอาวุโส

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
โทร 0-2680-9727
โทรสาร 0-2680-9728

โสภณ บุญทศ

soponb [at] dlo.co.th
0-2680-9709

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 709 , 0-2680 9709

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 1134/2560

ความชำนาญด้านกฎหมาย 

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดี / ต่อสู้คดี เกี่ยวกับคดีปกครอง
 • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • คดีครอบครัวมรดก
 • คดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • งานสืบทรัพย์บังคับคดี

ตุลยวัต โกลละสูต

tulyawatk [at] dlo.co.th
0-2680-9729

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 729 , 0-2680 9729

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต
 • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

ความชำนาญด้านกฎหมาย

 • คดีแพ่ง