วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์

wisootk [at] dlo.co.th
0-2680-9796

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
โทร 0-2680-9796
โทรสาร 0-2680-9798

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด, บริษัท ธรรมนิติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 0-2680-9796
โทรสาร 0-2680-9798

ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ

เมธา อานันทสฤษฎ์

methaa [at] dlo.co.th
0-2680-9727

ทนายความอาวุโส

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
โทร 0-2680-9727
โทรสาร 0-2680-9728

ไพศาล ทองขาว

paisant [at] dlo.co.th
0-2680-9741

กรรมการบริหาร (สำรอง)

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 741 , 0-2680 9741

การศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปีการศีกษา 2534

วรรณทิพย์ อิสระพิทักษ์กุล

wanthipi [at] dlo.co.th
0-2689-0743

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 743 , 0-2680 9743

การศึกษา

 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ รุ่นที่ 2 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตตยสภา

ความชำนาญด้านกฎหมาย 

 • กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

โสภณ บุญทศ

soponb [at] dlo.co.th
0-2680-9709

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 709 , 0-2680 9709

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 1134/2560

ความชำนาญด้านกฎหมาย 

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดี / ต่อสู้คดี เกี่ยวกับคดีปกครอง
 • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • คดีครอบครัวมรดก
 • คดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • งานสืบทรัพย์บังคับคดี

เกรียงไกร แก่นบุตรดี

kraingkraik [at] dlo.co.th
0-2680-9744

รองหัวหน้าฝ่าย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 744 , 0-2680 9744

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต

ความชำนาญด้านกฎหมาย 

 • คดีแพ่งและอาญา
 • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย