นพคุณ พุ่มทองตรู

noppakoonp [at] dlo.co.th
0-2680-9717

กรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
โทร 0-2680-9717
โทรสาร 0-2680-9718

ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 5232/2529
ออกโดยเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 1781/2528

สุชาครีย์ รงศ์เหลืองอร่าม

suchakreer [at] dlo.co.th
0-2680-9708

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 708 , 0-2680-9708

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2) เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 70

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • แพ่งและพาณิชย์ อาญา แรงงาน