นพคุณ พุ่มทองตรู

noppakoonp [at] dlo.co.th
0-2680-9717

กรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
โทร 0-2680-9717
โทรสาร 0-2680-9718

ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 5232/2529
ออกโดยเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 1781/2528

ไพศาล ทองขาว

paisant [at] dlo.co.th
0-2680-9741

กรรมการบริหาร (สำรอง)

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 741 , 0-2680 9741

การศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปีการศีกษา 2534

ณัฏฐณิชา เกื้อจรูญ

nattanichark [at] dlo.co.th
0-2680-9749

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2680-9777 ต่อ 749 , 0 2680 9749

การศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ปีการศึกษา 2549
  • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 3177/2556

สุชาครีย์ รงศ์เหลืองอร่าม

suchakreer [at] dlo.co.th
0-2680-9708

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 708 , 0-2680-9708

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2) เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 70

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • แพ่งและพาณิชย์ อาญา แรงงาน