กัมพล ทรัพย์ปรุง

kamphols [at] dlo.co.th
0-2680-9724

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2680-9724 

ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 998/2542