กัมพล ทรัพย์ปรุง

kamphols [at] dlo.co.th
0-2680-9724

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2680-9724 

ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 998/2542

กำพล ชิรวานิช

kampols [at] dlo.co.th
0-2680-9720

กรรมการบริหาร

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
โทร 0-2680-9720
โทรสาร 0-2680-9724

โสภณ บุญทศ

soponb [at] dlo.co.th
0-2680-9709

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 709 , 0-2680 9709

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 1134/2560

ความชำนาญด้านกฎหมาย 

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดี / ต่อสู้คดี เกี่ยวกับคดีปกครอง
 • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • คดีครอบครัวมรดก
 • คดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • งานสืบทรัพย์บังคับคดี

วันวิสา ศิลาทอง

wanvisas [at] dlo.co.th
0-2680-9732

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 732 , 0-2680 9732

การศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ตั๋วทนายเลขที่ 1593/2553

ความชำนาญด้านกฎหมาย

 • คดีความรับผิดทางการแพทย์
 • ที่ปรึกษาด้านความรับผิดทางการแพทย์
 • ทักษะการเจรจา ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ
 • ด้านการแพทย์
 • ครอบครัว