วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์

wisootk [at] dlo.co.th
0-2680-9796

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
โทร 0-2680-9796
โทรสาร 0-2680-9798

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด, บริษัท ธรรมนิติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 0-2680-9796
โทรสาร 0-2680-9798

ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ

จิตติมา โสตถิพันธุ์

jittimas [at] dlo.co.th
0-2680-9790

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

พัชราวดี บุญพะเนียด

phatcharawadib [at] dlo.co.th
0-2680-9765

นักกฎหมายอาวุโส

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 765 , 0-2680-9765

การศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต จบปีการศึกษา 2528

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 2038/2531 (ประเภทตั๋วทนายตลอดชีพ)
ทนายความผู้ทำคำรับรองเอกสาร เลขที่ 168/2558

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ :
สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความแห่งประเทศไทย