กองบรรณาธิการ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาาฯ (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560

การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และอัตราภาษี ในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่ ดังนี้

1. การหักค่าใช้จ่าย


 

2. การหักค่าลดหย่อน

3. อัตราภาษีใหม่!

4. เงินได้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องยื่นแบบ

ที่มา: :  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/012/33.PDF และ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/012/23.PDF