นายปฏิคม ฟองโหย
patikomf [at] dlo.co.th
0-2680-9745

รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 745 , 0-2680 9745

การศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2545

ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 1337/2545

ประสบการณ์การทำงาน : 22 ปี

พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ประสบการณ์การทำงานด้านวิชาชีพ

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดี / ต่อสู้คดี เกี่ยวกับคดีปกครอง คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีครอบครัวและมรดก คดีแพ่ง คดีอาญา

ประสบการณ์การฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการ

ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมบทบาทของทนายความในการพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองเพื่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ จากสภาทนายความ