นายไพศาล ทองขาว
paisant [at] dlo.co.th
0-2680-9741

กรรมการบริหาร (สำรอง)

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 741 , 0-2680 9741

การศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปีการศีกษา 2534

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  • พ.ศ. 2535 อาจารย์ประจำสอนวิชากฎหมาย โรงเรียนเซ็นต์จอห์นโปลีเทคนิค
  • พ.ศ. 2542 ทนายความอิสระ
  • พ.ศ. 2546 ทำงานในตำแหน่งนักฎหมายฝึกหัด บริษัท สำนักฎหมายธรรมนิติ จำกัด
  • ปัจจุบันเป็นทนายความ

งานด้านวิชาชีพ

เคยทำงานว่าความในคดีฟื้นฟูกิจการ คดีล้มละลาย คดีมรดก คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน คดีผู้บริโภค คดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ คดีละเมิดทางการแพทย์ คดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป คดีอนุญาโตตุลาการและที่ปรึกษากฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ คดีแรงงาน  คดีการค้าระหว่างประเทศ