นายโกสินทร์ เตชะดิลก
kosint [at] dlo.co.th
0-2680-9761

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 761 , 0-2680 9761

การศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2548

ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 2672/2550
Notarial Services Attorney License

ประสบการณ์ในการทำงาน : 10 ปี

งานคดีแพ่งทั่วไป และคดีคุ้มครองผู้บริโภค

คดีแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป เช่น ซื้อขาย เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ หุ้นส่วน บริษัท ตั๋วเงิน ละเมิด ครอบครัว มรดก ร้องจัดการมรดก ขับไล่ การก่อสร้าง รวมทั้งคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ

มีส่วนร่วมในการสอบข้อเท็จจริงในคดีความรับผิดทางการแพทย์ ที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ถูกคนไข้ฟ้องร้องเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ ความรับผิดทางละเมิดต่างๆ

เป็นทนายความให้กับบริษัทประกันภัยในการต่อสู้คดีละเมิดจากการที่ผู้ถูกกระทำละเมิดเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่างๆ

นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความในการต่อสู้คดีในข้อหาความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอีกหลายคดี

งานคดีพิเศษ

คดีที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายพิเศษเฉพาะทาง เช่น แรงงาน ทรัพย์สินทางปัญญา การเวนคืนที่ดิน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คดีล้มละลาย การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายหรือคดีฟื้นฟูกิจการ ประกันภัย การค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ

งานคดีอาญา

คดีที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และคดีที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ

งานบังคับคดี

การติดตามทวงถาม เจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ โดยไม่ต้องดำเนินคดี การสืบหาตัวของลูกหนี้ และการสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้หรือจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการบังคับคดี ให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล อาทิ การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ และการรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ ฯลฯ

Notarial Services Attorney