นายอนุรักษ์ เทพานนท์
anuruxd [at] dlo.co.th
0-2680-9731

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 731 , 0-2680 9731

การศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2533

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 50 พ.ศ. 2540 (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ :
สามัญสมาชิก เนติบัณฑิตยสภา
สมาชิกสภาทนายความ

ประสบการณ์การทำงาน

เริ่มเข้าทำงาน พ.ศ. 2548

งานเจรจาไกล่เกลี่ยยุติก่อนฟ้องคดี,งานให้คำปรึกษาโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง

ว่าต่างแก้ต่างคดีให้กับแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 คดี(พ.ศ.2550-2562)

งานด้านวิชาชีพ

คดีแพ่งทั่วไป, ความชำนาญพิเศษ คดีความรับผิดทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเอกชน