Soontree Jungleak

            เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2559 เพื่อขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลและขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ออกไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (เดิมสิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2559) เพื่อความเป็นธรรมให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

            ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2559

            ติดตามรายละเอียดได้จาก http://goo.gl/P2doys และ http://goo.gl/B8r35z