กองบรรณาธิการ

         ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่
บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ที่สนับสนุนการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เป็นเวลา ๑๕ ปี