29 พฤษภาคม 2551

กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ

(150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี)

  • ภ.ง.ด. 50
  • ภ.ง.ด. 52
  • ภ.ง.ด. 55

(สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นและสิ้นสุด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)