กองบรรณาธิการ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

กำหนดให้ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน สามารถนำเงินได้ดังกล่าวมาเฉลี่ยตามจำนวนปีที่ให้เช่าได้ โดยต้องยื่นรายการเงินได้และชำระภาษีเงินได้ภายในเดือนมีนาคมถัดจากปีที่ได้รับเงินได้ดังกล่าว

 

ที่มา: กรมสรรพากร