กองบรรณาธิการ

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.