กองบรรณาธิการ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง"Update กฎหมายภาษีและภาระภาษีสำหรับองค์การมหาชน"

ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น  ณ ห้องประชุม  สำนักกฎหมายธรรมนิติ

โดยมีคุณพิชัย พืชมงคล กรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธาน

กล่าวเปิดงานสัมมนา  คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง และ คุณพุทธิมา เกิดศิริ  เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว