กองบรรณาธิการ

วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ทางกรุงเทพมหานคร
เรียนเชิญคุณกัมพล ทรัพย์ปรุง เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์
และความคิดเห็นในหัวข้อ "ประชาชนจะได้อะไรจากการจ่ายภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค