กองบรรณาธิการ
วันที่ 21 พ.ค. ในการการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม มีวาระที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่... พ.ศ.... มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยให้กรมสรรพสามิต พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จะร่วมออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันการส่งออกของประเทศ ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย ได้มีโอกาสในการหาตลาดใหม่ในต่างประเทศที่มีศักยภาพ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เตรียมขออนุมัติโอน "เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" ให้กับสำนักพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขณะที่นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักรายกรัฐมนตรี เสนอให้ครม. รับทราบการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเดือนมีนาคม 2556 อาทิ ความคืบหน้ากองทุนสตรี กองทุนตั้งตัวได้ และโครงการแท็บเล็ต

 

ที่มา มติชน