กองบรรณาธิการ

ด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาพิเศษในงานจุฬาฯวิชาการ 2555 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมในการเสวนา 2 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ถึงยุค AEC” และ “มองไกลในตลาดทุนและตลาดหุ้น มุ่งสู่ AEC” ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกเศรษฐกิจไทยในยุค AEC ทิศทางทางเศรษฐกิจ และโอกาสตลาดทุน รวมถึงโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้น ธนาคารจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง 202  ชั้น 2  อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีกำหนดการดังนี้

10.45 – 12.00 น.       เสวนา เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ถึงยุค AEC” โดย
-  ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ Chief Economist และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
-  ดร. ปรเมธ วิมลศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำเนินการเสวนาโดย 
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.15 – 15.30 น.     เสวนา เรื่อง “มองการไกลในตลาดทุนและตลาดหุ้น มุ่งสู่ AEC” โดย
- ดร. ภากร ปีตธวัชชัย  รองผู้จัดการสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล  กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
ดำเนินการเสวนาโดย
- รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ถิรพัฒน์  หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ที่มา : มติชน