เนื่องด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ประกาศคัดเลือกขึ้นทะเบียนบริษัท/สำนักกฎหมาย เพื่อดำเนินการด้านคดี/บังคับคดีกับลูกหนี้ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปรากฏว่ามีบริษัท/สำนักกฎหมายที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 11 บริษัท โดยมีบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้รับคัดเลือกด้วยคะแนนเป็นลำดับที่หนึ่งของบริษัท/สำนักกฎหมายที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด

โปรดดูรายละเอียดตามแนบ