ปองกานต์ สอทิพย์
pongkans [at] dlo.co.th
0-2680-9740

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2680-9777 ต่อ 740 , 0 2680 9740

การศึกษา

 • พ.ศ. 2559 (2016) Master of Laws, Chicago-Kent Collage of Laws, Illinois Institution of Technology, U.S.A.
  Major: US., International and Transnational Law
 • พ.ศ. 2558 (2015) Master of Laws, Chicago-Kent Collage of Laws, Illinois Institution of Technology, U.S.A.
  Major: International Intellectual Property law
 • พ.ศ. 2551 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤษภาคม 2551
 • พ.ศ. 2547 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี 2561 – ปัจจุบัน
  งานที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ
 • ปี 2552 - 2555
  งานที่ปรึกษาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
  งานที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ

ความชำนาญ

 • กฎหมายธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา