วรรณทิพย์ อิสระพิทักษ์กุล
wanthipi [at] dlo.co.th
0-2689-0743

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 743 , 0-2680 9743

การศึกษา

  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ รุ่นที่ 2 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตตยสภา

ความชำนาญด้านกฎหมาย 

  • กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

ประสบการณ์การทำงาน

  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ