พชระ ลี้สุทธิพรชัย
podcharal [at] dlo.co.th
0-2680-9763

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 763 , 0-2680 9763

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีครอบครัวและมรดก คดีปกครอง

ประสบการณ์การทำงาน

  • พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ทนายความประจำบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด